Junta qualificadora de coneixements de valencià
El primer termini de matriculació s’obri l’1 d’abril i finalitza el dia 30 del mateix mes.

Educació adapta els exàmens de la Junta Qualificadora al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

• Els certificats que s’expediran portaran indicat el nivell de referència europeu de domini lingüístic
• Les proves se celebraran, igual que en altres edicions, en dos períodes: maig-juny i novembre

La Conselleria d’Educació ha convocat els exàmens per a obtindre els certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) amb l’adaptació dels títols que s’expediran al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Així, els certificats acreditatius de coneixements del valencià d’esta convocatòria portaran ja indicat el nivell de referència europeu, de manera que la referència per al certificat de Coneixements Orals serà el nivell A2; per al grau Elemental, B1; per al grau Mitjà, C1, i per al grau Superior, C2. Només els certificats de capacitació tècnica, que també expedix la JQCV, queden exceptuats d’estes equivalències amb els nivells de referència europeus.

A més, enguany les proves corresponents als quatre graus (Coneixements Orals, Elemental, Mitjà i Superior) introduiran un nou model d’examen, segons el qual la prova quedarà dividida en quatre àrees (comprensió, expressió escrita, estructures lingüístiques i expressió oral), i cada una tindrà caràcter eliminatori si no se supera en l’àrea el 40%, llevat de l’àrea d’expressió oral en què es mantindrà el mínim del 60% actual necessari per a superar la prova. Així mateix, en esta prova nova cobraran més protagonisme les preguntes amb respostes d’opció múltiple i tindran més importància les àrees d’expressió, tant l’escrita com l’oral.

Educació ha aprovat el calendari de celebració de proves per a obtindre els certificats següents: Coneixements Orals de valencià, grau Elemental de coneixements de valencià, grau Mitjà de coneixements de valencià, grau Superior de coneixements de valencià, capacitació tècnica: Llenguatge Administratiu, capacitació tècnica: Correcció de Textos i capacitació tècnica: Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

Per a poder participar en qualsevol de les proves és necessari tindre, com a mínim, 16 anys o complir-los durant l’any de la convocatòria.

Els aspirants als certificats de capacitació tècnica de Llenguatge Administratiu i de Llenguatge als Mitjans de Comunicació han d’estar en possessió del certificat de grau Mitjà de coneixements de valencià, i les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de Correcció de Textos han d’estar en possessió del certificat de grau Superior de coneixements de valencià.

Taxes i inscripció:

Per a poder participar en les proves, cal sol•licitar-ho presentant un imprés que es trobarà a disposició dels interessats en la Conselleria d’Educació, en les direccions territorials d’Educació, en els ajuntaments, en els centres d’informació juvenil i en la web de la Junta Qualificadora http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html

La taxa per a participar en les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià és de 10,69 euros per cada un dels nivells.

Els terminis per a la presentació de sol•licituds seran dos: de l’1 al 30 d’abril i del 15 al 30 de setembre. La presentació de les sol•licituds durant el primer termini donarà dret a realitzar les proves en els dos períodes d’examen (maig-juny i novembre) i la presentació en el segon termini només donarà dret a realitzar les proves en el segon període, és a dir, al novembre.

Una altra novetat és que enguany, per primera vegada, les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també podran fer la inscripció i l’abonament de les taxes per via telemàtica a través de la web ja citada. En este cas no caldrà presentar la inscripció en cap registre.

Calendari de proves:

Durant el primer període els exàmens se celebraran en les dates següents:

• Dia 30 de maig de 2009: certificat de Coneixements Orals.
• Dia 6 de juny de 2009: certificat de grau Elemental i certificat de capacitació tècnica: Llenguatge als Mitjans de Comunicació.
• Dia 13 de juny de 2009: certificat de grau Mitjà i certificat de capacitació tècnica: Llenguatge Administratiu.
• Dia 20 de juny de 2009: certificat de grau Superior i certificat de capacitació tècnica: Correcció de Textos.

Durant el segon període, els exàmens tindran lloc en les dates següents:

• Dia 7 de novembre de 2009: certificat de Coneixements Orals.
• Dia 14 de novembre de 2009: certificat de grau Elemental i certificat de capacitació tècnica: Llenguatge als Mitjans de Comunicació.
• Dia 21 de novembre de 2009: certificat de grau Mitjà i certificat de capacitació tècnica: Llenguatge Administratiu.
• Dia 28 de novembre de 2009: certificat de grau Superior i certificat de capacitació tècnica: Correcció de Textos.

Comentaris

Entrades populars